Hopp til søk

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer. Vi jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk, og er det nest største forbundet i Unio. Unio er en hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, med medlemmer fra 13 ulike forbund. Å verne om sykepleieres interesser er en viktig oppgave for oss. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til styrking... Les mer

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og gårdeiere.

Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere ... Les mer

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Vårt formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet nemndsordning. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten. Reklamasjonsnemnda behandler ikke tvister mellom kjøper og selger.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Vår visjon er å bygge gode ledere. .

Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Skattebetalerforeningen ønsker å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. Vi utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter. Vi arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, natur... Les mer

Vi er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv. Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Stor-Oslo Personellservice er et interessekontor for ansatte i Oslo kommune, skattekontorene i Oslo og Viken og enkelte virksomheter med kommunal eller statlig tilknytning.

Norges Korforbund er Nord-Europas største interesseorganisasjon for kor og skal være den sentrale kororganisasjonen i Norge. Norges Korforbund ønsker å spre korsang til alle grupper i samfunnet, i alle livsfaser og livssituasjoner. Korsang skal være en naturlig del av et sunt liv. Henvendelser angående støtteordninger rettes til hovedkontoret i Oslo.

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.