Krambugata 1, C/O Boligbyggelaget Tobb, 7011 Trondheim

Veibeskrivelse