Hopp til søk

Resultat - Forskning og utvikling Oslo

Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo. Vår oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i den EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler. Norges romvisjon har fokus på at Norge skal være det landet som har størst nytte av rommet. Visjo... Les mer

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken. TkØs oppgaver er spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. TkØ er lokalisert i Oslo. TkØs visjon: God oral helse for hele befolkningen gjennom tjenester av høy kvalitet

Norsk institutt for kulturminneforskning er en norsk stiftelse som ble opprettet i 1994 som et nasjonalt og internasjonalt senter med kompetanse på kulturminneforskning. Fra 1994 og til og med 2002 inngikk NIKU sammen med Norsk institutt for naturforskning i Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning

TØI ble opprettet som et eget institutt i 1964, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Grofondet er en finansiell støtteordning som skal bidra til å fremme utviklingen og økt forbruk av norsk frukt-og grønt. Vi gir årlig ut 10 millioner i økonomisk støtte til nyskapende prosjekter, forskning, og kompetanseheving som bidrar til å styrke konkurransekraften, bærekraften og lønnsomheten i vår verdikjede. Grofondet er opprettet og eid av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppe... Les mer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring ... Les mer

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

NIOM bidrar til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i Norden. NIOM tilbyr rådgivning og akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder.

Ultimovacs is a biotechcompany developing novel immunotherapies against cancer. Our mission is to extend and improve the life of patients by directing the immune system against the core of cancer. We will provide universally accessible solutions.