Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Interesseorganisasjoner Oslo

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Vårt formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og gårdeiere.

Økologisk Norge er en ideell, landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi gir ut magasinet REN MAT.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet nemndsordning. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten. Reklamasjonsnemnda behandler ikke tvister mellom kjøper og selger.

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse

Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere ... Les mer

Stiftelsen norsk mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Vår visjon er å bygge gode ledere. .

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Skattebetalerforeningen ønsker å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. Vi utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter. Vi arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, natur... Les mer

Norsk psykologforening er en profesjonsforening for mer enn 11.000 psykologer og profesjonsstudenter i Norge. Vi ble etablert i 1934 og er en fagforening, en faglig forening og en samfunnspolitisk forening.

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Stor-Oslo Personellservice er et interessekontor for ansatte i Oslo kommune, skattekontorene i Oslo og Viken og enkelte virksomheter med kommunal eller statlig tilknytning.

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.